КАКО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ССЗ?

Членството во ССЗ се реализира преку организациски форми. Секој станува член на Службата откако кандидатот ќе биде предложен од двајца спасувачи на планина, врз основа на потребите на Службата, и со приложеното лекарско уверение за здравствена подготвеност и писмената изјава на кандидатот дека доброволно сака да стане член на ССЗ.

ССЗ и одлука за мнозинство за прием донесена со гласање во кое учествуваат сите членови во одборот. Откако ќе биде изгласано кандидатот започнува 3 месечна обука каде ќе биде тестиран психофизички. И на крајот полага практичен и усмен дел. Доколку кандитатот положи позитивно автоматски станува член во службата.

ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМЕН НА ЧЛЕНСТВО НА ССЗ:

1. Прием за членство имаат кандидатите кои се регистрирани членови на едно од планинарските, алпинистичките, алпинистичките, спелеолошките и други друштва или клубови во Македонија и се истакнуваат по својата активност, способност за работа во тим, искуство , резултати и изгледи.

2. Преку нивното членство во други здруженија, клубови или преку нивниот здружен статус, тие треба да се изразат себеси како морални и одговорни лица, мотивирани да им помагаат на луѓето.

3. Покрај основните критериуми, кандидатот мора да биде во полнолетно време, физички и психички здрав и доброволно да одлучи да го посвети своето време бесплатно на спасување човечки животи.

 

Спасителната служба за спасување организира курсеви исклучиво за своите членови, и доколку е потребно, во изменета форма, ги одржува и за некои други услуги, но без доделување на статусот и титулата ССЗ.

Кандидатот ќе биде примен во Службата како приправник и станува спасувач по завршувањето на задолжителниот курс за прва помош и еден од трите курсеви за основна обука (летен курс за спасување, зимски курс за спасување или курс за спелеолошко спасување) и испити. По завршувањето на целата обука што трае минимум две години, на предлог на Станицата, тој полага испит за спасувач на планина, што е завршен и вклучува теоретски и практичен дел од спасување на планина. По полагањето на испитот, тој станува спасувач на планина, добива легитимација со личен број.